Skolverket

Om Skolverkets uppdrag
Skolverket ska enligt regleringsbrevet för 2009 stimulera arbetet kring entreprenörskap i skolan. Regeringen har i en nationell strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet fattat beslut om insatser som stödjer utvecklingen av entreprenörskap inom skola och högskola. Åtgärderna ska syfta till att stimulera entreprenörskap i utbildningen på alla nivåer!

Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte

Skolverket har regeringens uppdrag att stödja och stimulera arbetet inom området entreprenörskap. De kommer bland annat att främja skolors samarbete med arbetslivet, erbjuda kompetensutveckling, underlätta erfarenhetsutbyte och fördela utvecklingsmedel. Många regioner och friskolor har redan arbetat en del kring entreprenörskap i skolan. En del av Skolverkets uppdrag går ut på att kartlägga, analysera och sprida dessa erfarenheter.

Vad innebär entreprenörskap i skolan?

Enligt strategin kan utbildning i entreprenörskap innefatta specifika kunskaper som krävs för att starta och driva ett företag. Utbildning i entreprenörskap kan också innebära att utveckla och stimulera generella kompetenser som att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till handling.

Definition:

”Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en kunskap om egenföretagande. Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan i tidigare åldrar”

Läs mer på: www.skolverket.se